Sunday, 28 October 2007

Wojnar - 2006 - Z Najg³êbszych Borów Pieœni Wam Niosê

Genre:Folk/Ambiental
Country: Poland

1. Opowieœæ O Ludziach Z Krainy Mg³y
2. W Oparach Walki
3. Miecze Naszych Przodków
4. Slowianie
5. Lament Bogów cz. II
6. ¯yciodajna Bo¿yca
7. Opowieœæ O Dêbowym W³adcy
8. Borów Szumi¹cych Pieœñ
9. Nad P³acz¹cym Jeziorem
10. Rêce Boga
11. Siwow³osy JeŸdziec
12. OpowieϾ O Minionym Wichrze
13. Gdy Wichry Zamilkn¹
14. Pó³nocy Œpiew
15. Opowieœæ O ¯ercy
16. S³oñca Brzask
17. S³owiañski Horyzont
18. Noc
19. Leœna Œcie¿ka
20. Droga Ku Nawi

Download
Pass: GmT-Curwen

0 comments:

 
©My dark place 2011